معماری       عمران       بـرق       مکانیک
نمودار های فوق جهت کارکردهای حقیقی می باشد