خطا


مهندس گرامی اطلاعات مربوطه یافت نشد.
چنانچه شما دریافت فایل مالیاتی را کلیک نموده و به این صفحه منتقل شده اید، پس به معنای آن است که
یا کارکرد مالیاتی نداشته اید و یا سند کارکرد شما از اداره مالیات به سازمان ارسال نشده است
لطفا با توجه به تصاویر نامه مالیاتی و ریز کارکرد خود را از سیستم و باتوجه به تصاویر زیر اقدام فرمایید.