نام شرکت/موسسه
شماره ثبت: تاریخ ثبت: / /
استان: شهر:


موضوع فعالیت شرکت:
نوع ثبت شرکت:
سایر:


نشانی دفتر مرکزی شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور
کدپستی: بدون خط تیره ایمیل:  
تلفن : نمابر:
ایا شرکت/موسسه قبلا عضو سازمان نظام مهندسی استان دیگری بوده است در صورت مثبت بودن کادر زیر را تکمیل نمایید
نام استان: کدعضویت:
شماره عضویت نظام مهندسی مدیرعامل: پنج رقم آخر کدعضویت
مشخصات مدیر عامل/مسئول واحد فنی نام: نام خانوادگی:
شماره پروانه اشتغال: تلفن همراه:

مشخصات نفر دوم از اعضای هیئت مدیره که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی میباشد:
شماره عضویت نظام مهندسی نفردوم:
نام و نام خانوادگی : شماره پروانه اشتغال:


نظر به این که موضوع فعالیت شرکت/موسسه فوق الذکر در کارهای مهندسی موضوع قانون و کنترل ساختمان
میباشد.لذا اینجانب به عنوان مدیر عامل/مسئول واحد فنی آن با اطلاع از این که طبق ماده 10
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،جهت درخواست هرگونه پروانه اشتغال به کارشخص حقوقی،
شرکت/موسسه میبایست دارای شرایط مندرج در ماده مذکور،مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط مربوطه باشد
با ارائه مدارک لازم تقاضای عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز را دارم.
تایید موارد فوق