اعضای سازمان تفصیلی اعضا دستورنقشه های ثبتی ظرفیت های مانده دستورنقشه های ثبتی دفاتر آمار ارجاع کار آماردفاتر


آمار کل اعضای سازمان به تفکیک رشته
76
586
2659
2452
6421
169
3073
15451
ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار کل اعضا


آمار کل اعضای دارای پروانه اشتغال به کار سازمان به تفکیک رشته
57
394
1206
1602
4776
79
1598
9656
ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار کل اعضا


ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار پایه/رشته
44 245 582 810 2191 71 1061 پایه سه
8 107 259 373 1029 3 252 پایه دو
5 42 365 418 1555 5 285 پایه یک

نکته:آمار فوق به شکل لحظه ای و مطابق با آخرین تغییرات اعضا می باشد
تفاوت آماربین لیست اعضای دارای پروانه و اعضای تفکیک پایه به دلیل نواقص در اطلاعات ثبت شده مهندس می باشد.