اعضای سازمان تفصیلی اعضا دستورنقشه های ثبتی ظرفیت های مانده دستورنقشه های ثبتی دفاتر آمار ارجاع کار آماردفاتر


آمار کل اعضای سازمان به تفکیک رشته
76
592
2677
2456
6466
169
3104
15545
ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار کل اعضا


آمار کل اعضای دارای پروانه اشتغال به کار سازمان به تفکیک رشته
57
398
1209
1599
4816
78
1614
9715
ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار کل اعضا


ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار پایه/رشته
44 240 559 785 2194 71 1046 پایه سه
8 114 282 392 1043 3 284 پایه دو
5 44 368 421 1579 4 284 پایه یک

نکته:آمار فوق به شکل لحظه ای و مطابق با آخرین تغییرات اعضا می باشد
تفاوت آماربین لیست اعضای دارای پروانه و اعضای تفکیک پایه به دلیل نواقص در اطلاعات ثبت شده مهندس می باشد.