اعضای سازمان تفصیلی اعضا دستورنقشه های ثبتی ظرفیت های مانده دستورنقشه های ثبتی دفاتر آمار ارجاع کار آماردفاتر


آمار کل اعضای سازمان به تفکیک رشته
73
581
2643
2445
6390
161
3049
15357
ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار کل اعضا


آمار کل اعضای دارای پروانه اشتغال به کار سازمان به تفکیک رشته
58
391
1208
1598
4730
77
1587
9592
ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار کل اعضا


ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار پایه/رشته
45 252 606 837 2184 69 1063 پایه سه
8 98 238 345 995 3 241 پایه دو
5 41 364 415 1550 5 283 پایه یک

نکته:آمار فوق به شکل لحظه ای و مطابق با آخرین تغییرات اعضا می باشد
تفاوت آماربین لیست اعضای دارای پروانه و اعضای تفکیک پایه به دلیل نواقص در اطلاعات ثبت شده مهندس می باشد.