اعضای سازمان تفصیلی اعضا دستورنقشه های ثبتی ظرفیت های مانده دستورنقشه های ثبتی دفاتر آمار ارجاع کار آماردفاتر


آمار کل اعضای سازمان به تفکیک رشته
74
586
2646
2448
6403
166
3057
15395
ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار کل اعضا


آمار کل اعضای دارای پروانه اشتغال به کار سازمان به تفکیک رشته
57
394
1205
1601
4773
79
1598
9651
ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار کل اعضا


ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار پایه/رشته
44 245 581 809 2191 71 1061 پایه سه
8 107 259 373 1026 3 252 پایه دو
5 42 365 418 1555 5 285 پایه یک

نکته:آمار فوق به شکل لحظه ای و مطابق با آخرین تغییرات اعضا می باشد
تفاوت آماربین لیست اعضای دارای پروانه و اعضای تفکیک پایه به دلیل نواقص در اطلاعات ثبت شده مهندس می باشد.