اعضای سازمان تفصیلی اعضا دستورنقشه های ثبتی ظرفیت های مانده دستورنقشه های ثبتی دفاتر آمار ارجاع کار آماردفاتر


آمار کل اعضای سازمان به تفکیک رشته
72
572
2624
2421
6340
157
3014
15215
ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار کل اعضا


آمار کل اعضای دارای پروانه اشتغال به کار سازمان به تفکیک رشته
57
371
1195
1578
4530
66
1554
9295
ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار کل اعضا


ترافیک نقشه بردار برق مکانیک عمران شهرساز معمار پایه/رشته
43 246 619 859 2046 59 1068 پایه سه
9 86 214 307 946 2 205 پایه دو
5 39 362 411 1537 5 281 پایه یک

نکته:آمار فوق به شکل لحظه ای و مطابق با آخرین تغییرات اعضا می باشد
تفاوت آماربین لیست اعضای دارای پروانه و اعضای تفکیک پایه به دلیل نواقص در اطلاعات ثبت شده مهندس می باشد.